Interfejs szeregowy RS 232
Home

Technika_komputerowa

Interfejsy

RS 232 jest standardem do szeregowej transmisji danych, zdefiniowanym przez EIA (Elektronic Industries Association) i określa połączenie między terminalami DTE (Data Terminal Equipment), a sprzętem komunikacyjnym DCE (Data Communikations Equipment). Jeśli interface jest połączeniem między mikrokomputerem, a urządzeniem peryferyjnym, to zwykle komputer jest DCE, a urządzenie peryferyjne jest DTE.
Standard nie wprowadza ograniczeń na typ danych, kod bitu, sekwencje bitów, synchroniczność czy asynchroniczność trancmisji. Zaleca się aby odległość między komputerem, a peryfenalem nie była większa niż 15 m.
Jedynce logicznej odpowiadają sygnały napięcia z zakresu -3 do -25V. Zeru odpowiada napięcie większe niż + 3 V i mniejsze niż + 25V. Poziom od -3 do +3V nie został zdefiniowany. Szyna RS-232 zawiera max 25 linii. Dwie z nich są masą, cztery to linie danych, dwanaście przeznaczonych jest na sygnały sterujące, a trzy na sygnały czasowe.
Opis linii, skrót mnemoniczny i numer końcówki przedstawia poniższe zestawienie:1 Masa ochronna
2 TXD dane nadawane
3 RXD dane odbierane
4 RTS żądanie nadawania (włączenie nadajnika)
5 CTS zwolnienie dla nadawania (gotowość nadawania)
6 DSR gotowość danych (DCE)
7 Masa (powrót)
8 DCD detektor sygnału linii odbiorczej
9 Zarezerwowane
10 Testowanie zbioru danych
11 Nieoznaczona
12 Wtórna DCD
13 Wtórne zwolnienie dla nadawania
14 Wtórnie nadawane dane
15 Impulsy synchronizacji sygnału nadajnika (źródło DCE)
16 Wtórnie odbierane dane
17 Impulsy synchronizacji sygnału odbiornika (źródło DCE)
18 Nieoznaczona
19 Wtórne żądanie nadawania
20 DTR terminal danych gotów (DTE)
21 Detektor jakości sygnału
22 Wskaźnik dzwonka (wywołanie stacji)
23 Selektor prędkości transmisji (źródło DTE/DCE)
24 Impulsy synchronizacji transmitowanego sygnału (źródło DTE)
25 Nieoznaczona


Sygnały te można podzielić na grupy:

DANE
TXD jest generowany przez DTE. Terminal podtrzymuje ten sygnał w stanie 1 podczas przerwy między znakami lub słowami gdy dane nie są transmitowane. Terminal nie powinien nadawać tego sygnału, dopóki sygnały: żądania nadawania, zerowanie, gotowość danych i gotowość nie przejdą w stan 1. RDX jest generowany przez DCE. Sygnał musi być utrzymany w stanie 1, ilekroć detektor sygnału linii odbiorczej jest wyłączony. W systemie półdupleksowym sygnał musi mieć wartość 1, gdy pojawi się żądanie nadawania RTS i na krótki przedział czasu przy przełączeniu, aby umożliwić dokończenie transmisji i opóźnić odbicia w linii transmisyjnej.
Sygnały wtórnie nadawanych i odbieranych danych są równoważne sygnałom danych nadawanych i odbieranych.

SYGNAŁY STERUJĄCE
RTS, żądanie nadawania jest generowane przez DTE. W pracy jedno- lub dwukierunkowej włączenie tego sygnału utrzymuje DCE w trybie nadawczym. W pracy półdupleksowej, włączenie zezwala na nadawanie, zakazując odbioru, wyłączenie zezwala na tryb odbiorczy. Jeśli RTS został wyłączony, to nie może być włączony zanim nie zostanie wyłączony sygnał CTS. DCE nadaje sygnał CTS w odpowiedzi na włączenie sygnału gotowości danych DSR i żądania nadawania RTS. Żadne dane nie mogą być nadawane, jeśli CTS jest wyłączony. Status DCS jest reprezentowany przez sygnał gotowości DSR. Sygnał ten jest aktywny jeśli urządzenie przyłączone jest do kanału transmisyjnego i nie jest w trybie wybierania, testowania czy nadawania. Nie oznacza to, że kanał komunikacyjny jest już ustabilizowany, a tylko, że urządzenie lokalne jest gotowe. Jeśli przesyłanie danych jest zakończone, DCE podłącza się do sygnału DTR (terminal danych gotów). Jeśli sygnał ten jest wyłączony, DCE wyłącza się z kanału transmisyjnego. Stan włączenia wskaźnika dzwonka z DCE oznacza, że będzie odbierany sygnał dzwonienia (dla dalekopisów). Jeśli DCE odbierze sygnał, wówczas detektor sygnału linii odbiorczej DCD przechodzi w stan aktywny. DCD wyłącza się jeśli nie został odebrany żaden sygnał lub odebrany sygnał był nieodpowiedni. Detektor jakości sygnału jest aktywny jeśli nie ma powodu spodziewać się błędu w transmisji danych, a jest wyłączony jeśli prawdopodobieństwo błędu jest wysokie. DCE używa selektora sygnału danych do rozstrzygnięcia, która z dwóch porcji danych (w przypadku zbioru przesyłanego podwójnie) będzie wykorzystana. Stan wysoki sygnału oznacza wybranie porcji szybszej. Źródłem tego sygnału może być albo terminal albo DCE, nigdy oba jednocześnie.

SYGNAŁY CZASOWE
Element czasowy sygnału nadajnika (źródło DTE) jest wysyłany przez terminal, aby wskazać środek każdego transmitowanego bitu . Odpowiadający mu element czasowy sygnału nadajnika (źródło DCE), jest używany przez terminal do zmiany danych na linii nadawczej. Element czasowy sygnału odbiornika jest wysyłany przez DCE, aby zaznaczyć środek każdego bitu na linii odbiorczej.

MASA
Masa ochronna może być podłączona do uziemienia. Masa (powrót) stanowi potencjał odniesienia dla wszystkich sygnałów interfejsu. Inicjacja komunikacji na magistrali RS232 wymaga wymiany szeregu sygnałów sterujących. Terminal wysyła żądanie nadawania. Jeśli DCE odpowiada sygnałem uwolnienia dla nadawania CTS, wówczas terminal ustawia w stan wysoki sygnał gotowości terminala DTR i utrzymuje go tak długo, jak długo są transmitowane dane.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE
Rezystancja obciążenia odbiornika musi zawierać się w granicach 3 do 7 kiloomów. Jego całkowita pojemność nie może być większa niż 2,5 nF. Obciążenie nie może mieć charakteru indukcyjnego. Impedancja źródła drivera linii musi być większa niż 300 om. Napięcie drivera musi być z przedziału - 25 do + 25V.


Home

Technika_komputerowa

Interfejsy

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.