Interfejs IEEE 488
Home

Technika_komputerowa

Interfejsy
Standard IEEE 488 używa transmisji równoległej. Podstawową jednostką danych jest jeden bajt, który nadawany jest przez jednego uczestnika systemu do innego. Do podtrzymania transmisji stosuje się handshaking. Interfrejs opracowano w firmie Hewlett Packard i znany jest pod nazwami: HPiB, IEC Bus, Plus Bus, ANSI MC 1.1 Bus.

Struktura magistrali IEEE 488
Magistrala jest kanałem komunikacyjnym,pozwalającym na połączenie różnych urządzeń w prostą sieć.
Dopuszcza się podłączenie jednoczesne 15 urządzeń. Całkowita długość linii transmisji musi być mniejsza niż 20 m, przy odległości między dwoma jednostkami nie większej niż 2 m. Podłączane urządzenia mogą być odbiornikami, nadajnikami, kontrolerami lub kombinacją tych funkcji. Każde urzadzenie ma jednoznaczny adres, wybierany spośród 31 możliwych.

Sygnały magistrali
Sygnały magistrali przesyłane są w trzech grupach na szesnastu liniach. Dwukierunkowa szyna danych służy do przesyłania bajtu danych i ma osiem linii. Sterowanie danymi jest wykonywane przez trój liniowa szynę handshakingu. Pozostałe pięć linii zarezerwowano dla innych sygnałów sterujących tworzących szynę ogólnego zarządzania.


Linie interfejsu:
Szyna Linia Sygnał Numer końcówki
Dane DIO 1 We/wy 1
Dane DIO 2 We/wy 2
Dane DIO 3 We/wy 3
Dane DIO 4 We/wy 4
Dane DIO 5 We/wy 13
Dane DIO 6 We/wy 14
Dane DIO 7 We/wy 15
Dane DIO 8 We/wy 16
Sterownie przesyłaniem danych (hndshaking) DAV Ważność danych 6
Sterownie przesyłaniem danych NDAC Dane nie przyjęte 8
Sterownie przesyłaniem danych NRFD Niegotowość do przyjęcia danych 7
Ogólnego zarządzania ATN Przesyłanie adresów i rozkazów 11
Ogólnego zarządzania IFC Zerowanie interfejsu 9
Ogólnego zarządzania SRQ Żądanie obsługi 10
Ogólnego zarządzania REN Możliwość zdlnego sterowania 17
Ogólnego zarządzania EOI Koniec lub identyfikacja 5
Ogólnego zarządzania Uziemiany ekran 12
Ogólnego zarządzania Masa DAV 18
Ogólnego zarządzania Masa NRFD 19
Ogólnego zarządzania Masa NDAC 20
Ogólnego zarządzania Masa IFC 21
Ogólnego zarządzania Masa SRQ 22
Ogólnego zarządzania Masa ATN 23
Ogólnego zarządzania Masa Logiczna 24


Linie danych we/wy są oznaczone DIO - DIO8. Linia DAV sygnalizuje, że informacja pojawiła się na szynie danych i jest ważna. Urzadzenie sygnalizuje gotowość do przyjęcia tych danych stanem linii NRFD. Linia NDAC pokazuje, kiedy dane zostały przyjęte przez urządzenie. Sygnał ogólnego zarządzania ATN mówi jak interpretować linie danych DIO i które urządzenie powinno być gotowe do pracy na magistrali.
Stan początkowy po restarcie systemu, wymuszany jest linią zerowania IFC. Jeżeli urządzenie potrzebuje obsługi, może zasygnalizować to poprzez linię SRQ i żądać przerwania bieżącej sekwencji zdarzeń. Sygnał REN może odłączyć sterowanie urządzenia przez klawiaturę lub przyciski na płycie czołowej, przełączając je na sterowanie automatyczne. Sygnał EOF wskazuje koniec transmisji wielobajtowej lub użyty razem z sygnałem ATN wskazuje, że będzie wykonana sekwencja równoległa (polling).


Charakterystyka elektryczna
W standardzie IEEE488 używa się poziomu TTL dla wszystkich sygnałów. Specyfikacja elektryczna obejmuje wymagania na : drivery, odbiorniki, obciążenie i pojemność, uziemienie i umasienie oraz kable. Logiczne zero jest zdefiniowane jako stan wysoki, a logiczna jedynka jako stan niski. Dla wszystkich sygnałów nadawanych używane powinny być drivery z otwartym kolektorem. Dla powiększenia prędkości dopuszcza się urządzenia trójstanowe, z wyjątkiem sygnałów SRQ, NRFD i NDAC.
Poziom niski dla drivera musi być większy-równy 0V i mniejszy-równy 0,5V ; w stanie niskim driver musi przyjąć 48 mA.
Poziom wysoki jest zdefiniowany jako równy lub większy od 2,4 V przy -5,2 mA. Wszystkie pomiary elektryczne wykonywane są pomiędzy końcówką sygnału a masą logiczną.
Napięcie wejściowe odbiornika w stanie niskim może zawierać się w przedziale -0,6 do +0,8V, a w stanie wysokim 2,0 do 5,5V. Każda linia sygnałowa powinna być obciążona rezystancyjnie, dopuszczalna pojemność każdego urządzenia obciążającego to 100 pF. Rezystancja każdej linii nie powinna byćwiększa niż 0,14 oma na metr, a linia masy logicznej nie powinna mieć rezystancji większej niż 0.085 oma na metr.


Funkcje
Urządzenia dołączone do magistrali mogą wykorzystywać wszystkie funkcje lub tylko część. Każda funkcja używa jednej lub więcej linii szyn.
Funkcja interfejsu Symbol
Źródło handshakingu SH
Odbiorca handshakingu AH
Nadajnik lub rozszerzony nadajnik T/TE
Odbiornik lub rozszerzony odbiornik L/LE
Żądanie obsługi SR
Lokalne sterowanie RL
Praca równoległa PP
Zerowanie urządzenia DC
Wyzwalanie urządzenia DT
Kontroler CŹródło handshakingu steruje urządzeniem nadającym i zezwala mu na przesłanie danych. Wszystkie przesłania między źródłem i odbiorcą handshakingu są zapoczątkowane przez tę funkcję. Funkcja odbiorca handshakingu niesie informację zwrotną dla urządzenia nadającego, jeśli włączono więcej niż jeden odbiornik, to najwolniejszy z nich determinuje prędkość transmisji. Dane są wysyłane przy pomocy funkcji "nadajnik". Urządzenie nadające jest adresowane przez pojedynczy bajt. Rozszerzone urządzenie nadające przez dwa bajty adresu. Dane są odbierane przy pomocy funkcji "odbiornik" lub "rozszerzony odbiornik".
Urządzenie może zwracać uwagę kontrolera poprzez funkcję "żądanie obsługi". Sygnał SR jest wysyłany jako jeden bit bajtu stanu. Funkcja "lokalne sterowanie" umożliwia blokowanie ręcznego sterowania urządzenia, zaś funkcja PP umożliwia nadanie każdemu z ośmiu urządzeń bitu stanu na linie DIO. Urządzenie, lub grupa urządzeń, może być wyzerowana przez sekwencję "Zerowanie urządzenia", następnie operacja w danym urządzeniu może być zdalnie uruchomiona przez "wyzwalanie urządzenia" - DT . Funkcja "kontroler" - może inicjować adresowanie urządzenia, nadawanie ogolnych rozkazów lub przesyłanie rozkazów adresowych.


Operacje na magistrali
Nadajnik wysyła DAV w odpowiedzi na niski poziom NDAC od wszystkich odbiorników i wskazuje, że dane będą zmienione. Każdy odbiornik powinien ustawić wysoki poziom NRFD; nadajnik czeka na wszystkie odbiorniki. Jeżeli warunek został spełniony, nadajnik ustawia niski stan DAV dla oznaczenia ważności nowych danych. Gdy każdy odbiornik przyjmie dane, ustawia w stan niski NDAC i umożliwia przejście NRFD w stan wysoki. Gdy NDAC ma stan niski od wszystkich nadajników, nadajnik przystępuje do powtórzenia cyklu dla następnego słowa danych. Sygnały handshakingu umożliwiają obecność więcej niż jednego odbiornika na magistrali. Wyjścia typu otwarty kolektor udostępniają wszystkim odbiornikom sygnał z jednego nadajnika lub kontrolera.
Do komunikacji między kontrolerem a odbiornikiem używa się sygnału ATN, który równy jest jeden, jeśli podawany jest rozkaz z kontrolera, a równy zero gdy podawane są dane. Odbiornik musi zareagować na sygnał ATN w ciągu 200 ns. Sygnał EOI, w stanie 1 sygnalizuje odbiornikowi zakończenie przesyłania. Kontroler wytwarzając sygnał REN może blokować lub odblokowywać ręczne sterowanie urządzenia odbierającego. Przełączenie ze zdalnego sterowania na ręczne dokonuje się w czasie nie większym niż 100ns . Kontroler może przyjmować przerwanie żądania obsługi od odbiornika SRQ, w następstwie którego odczytuje słowo stanu odbiornika i podejmuje działanie wg wcześniej ustawionych reguł.
Kontroler może nadawać lub pytać o dane przyrząd w trybie równoległym. W trybie tym używać można tylko osiem urządzeń, a każde wybierane jest przez jedynkę na każdym z bitów szyny danych. Wchodząc do tego trybu pracy, kontroler ustawia w stan niski sygnały EOI i ATN. Każde urządzenie odpowiada nadając jeden bit informacji statusowej. Znaczenie jeden lub zero sygnału statusu zależy od typu użytych urządzeń.

Opis kabla przejściowego pomiędzy IEC 625 a IEEE 488:
IEC 625 SYGNAŁ IEEE 488
Styk OPIS Styk
1 DIO1 1
2 DIO2 2
3 DIO3 3
4 DIO4 4
5 REN 17
6 EOI 5
7 DAV 6
8 NRFD 7
9 NDAC 8
10 IFC 9
11 SRQ 10
12 ATN 11
13 EKRAN 12
14 DIO5 13
15 DIO6 14
16 DIO7 15
17 DIO8 16
18 masa -
19 masa6 18
20 masa7 19
21 masa8 20
22 masa9 21
23 masa -
24 masa11 23
25 masa12 -
- masa10 22Home

Technika_komputerowa

Interfejsy

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.